ALGEMENE VOORWAARDEN DFC-WRAPS BVBA

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, diensten en overeenkomsten met DFC-WRAPS BVBA. De klant verklaart deze voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Afwijkingen zijn ons alleen tegenstelbaar in geval van uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd akkoord van onzentwege. Andersluidende aankoopvoorwaarden van de klant zijn niet tegenstelbaar. Elke bestelling of orderbevestiging betekent aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden. De belastingen die toegepast worden op de facturen zijn betaalbaar door de klant.
 2. Het verzenden van prijslijsten en catalogussen geschiedt bij wijze van inlichting en brengt geen verbintenis van onzentwege mee.
  Alle vermelde gegevens, zoals prijzen op offertes of prijslijsten kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.
  De vermelde prijzen zijn steeds exclusief btw, taksen, verplaatsing- en transportkosten, tenzij anders vermeld.
  De staat van het voertuig kan pas na een grondige was- of reinigingsbeurt worden gecontroleerd, waardoor de vooropgestelde prijs hierna nog kan wijzigen.
  Tenzij anders vermeld zijn onze offertes 30 kalenderdagen geldig.
 3. Voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst wordt door DFC-WRAPS BVBA een voorschot aangerekend.
  Voor detail- en reinigingsbehandelingen bedraagt dit voorschot 30%, voor carwrapping en foliewerk 50%.
  Het ontwerp en de drukproef van een print worden pas opgemaakt na vereffening van het voorschot.
 4. Voor afspraken inzake carwarping dient de wagen steeds gewassen afgeleverd te worden, indien dit niet het geval is, wordt er met de wagen naar de carwash gegaan. De bijkomende kosten hiervoor zullen worden aangerekend.
  Voor afspraken inzake tinten of blinderen van ruiten dient de wagen proper afgeleverd te worden om een optimaal resultaat te garanderen.
  Het verwijderen van voormalige folie en/of lijmresten wordt extra aangerekend, dit afhankelijk van de uit te voeren werken.
 5. De opgegeven uitvoeringstermijnen gelden slechts ten indicatieve titel. Het overschrijden van deze termijn kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding, indeplaatsstelling of ontbinding van de overeenkomst ten laste van DFC-WRAPS BVBA. Wijzigingen in de bestelling of opdracht hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde uitvoeringstermijnen vervallen.
 6. Klachten wegens zichtbare gebreken moeten binnen 3 dagen na de uitvoering van de prestaties per aangetekend schrijven worden overgemaakt aan DFC-WRAPS BVBA. In geval van verborgen gebreken dienen de klachten aangetekend geformuleerd te worden met duidelijke vermelding van de gebreken. De korte termijn waarvan sprake in artikel 1648 B.W. of in andere toepasselijke wettelijke bepalingen wordt bepaald op 1 maand vanaf de uitvoering van de prestaties. Het formuleren van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichtingen. Elke aanspraak op vrijwaring vervalt bij verwerking, verandering of herstel door de klant of derden.
 7. De aansprakelijkheid van DFC-WRAPS BVBA is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd. DFC-WRAPS BVBA is nooit aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. DFC-WRAPS BVBA is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks worden veroorzaakt door een daad van de klant of een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout, nalatigheid of door overmacht. DFC-WRAPS BVBA kan de klant enkel adviseren met betrekking tot alle wet- en regelgeving die van toepassing is op het moment van de installatie. De klant is steeds verantwoordelijk voor zijn eigen keuze, DFC-WRAPS BVBA kan derhalve niet aansprakelijk zijn voor installaties in strijd met de wettelijke bepalingen en regelgeving.
  De goedkeuring van de drukproef van een print betekent het finaal akkoord van de klant met de uitvoering volgens deze drukproef. DFC-WRAPS BVBA is niet verantwoordelijk voor eventuele schrijf-en zetfouten, alsook andere fouten in schikking of leesbaarheid wanneer deze door de klant reeds aanvaard werden via de drukproef.
  DFC-WRAPS BVBA kan geenszins verantwoordelijk zijn voor schade die werd veroorzaakt door een voorafgaande gebrekkige herstelling aan de carrosserie of het lakwerk.
 8. Wanneer DFC-WRAPS BVBA wegens overmacht in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van de uitvoering leidt, heeft DFC-WRAPS BVBA het recht om de overeenkomst te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van de overeenkomst verhindert. DFC-WRAPS BVBA zal in dat geval geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn. Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet bij DFC-WRAPS BVBA of bij één van haar leveranciers.
 9. De facturen van DFC-WRAPS BVBA zijn contant betaalbaar, tenzij de betalingsvoorwaarden op de voorzijde van de factuur gespecifieerd worden.
  Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest opleveren gelijk aan de intrestvoet zoals bepaald in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal het openstaand factuurbedrag – na ingebrekestelling – verhoogd worden met 12% met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR ten titel van conventionele en forfaitair bepaalde schadeloosstelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Dit schadebeding is geen vergoeding voor eventuele gerechtelijke invorderingskosten.
  De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet vervallen, met zich mee, onafgezien van de aanvankelijk toegestane betalingsvoorwaarden. Indien de klant in gebreke blijft om één of meerdere openstaande facturen te vereffenen heeft DFC-WRAPS BVBA het recht om haar niet-uitgevoerde opdracht op te schorten tot wanneer alle openstaande schulden zijn aangezuiverd. DFC-WRAPS BVBA heeft bij de niet-betaling van een factuur op de vervaldag tevens het recht om de teruggave van een goed dat hem door de klant werd overhandigd of voor de klant bestemd is op te schorten.
  De voorbehoudloze betaling van een gedeelte van het gefactureerd bedrag geldt als aanvaarding van de factuur. Gedeeltelijke betalingen worden aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis. Ze worden toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op de forfaitaire schadevergoeding en vervolgens op de hoofdsom.
  DFC-WRAPS BVBA heeft het recht om wederzijdse vaststaande en opeisbare schuldvorderingen en schulden tussen haar en de klant te compenseren ten belope van het kleinste bedrag.
  Betaling aan een tussenpersoon is slechts bevrijdend voor zover dit voorafgaand schriftelijk werd aanvaard door DFC-WRAPS BVBA.
 10. De aan de klant verkochte of geleverde goederen blijven eigendom van DFC-WRAPS BVBA tot de volledige betaling van hun prijs. De klant verbindt er zich toe deze goederen niet te verkopen, noch aan derden af te staan of als zekerheid aan te wenden, zolang zij eigendom zijn van DFC-WRAPS BVBA. In geval van schending van het eigendomsvoorbehoud en het vervreemdingsverbod verkrijgt DFC-WRAPS BVBA automatisch een voorrecht op de gerealiseerde verkoopprijs van de materialen en zal een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de verkoopprijs door de klant verschuldigd zijn.
  Het risico gaan over op de klant vanaf de levering van de goederen.
 11. Indien de klant haar goederen niet afhaalt op de haar meegedeelde datum, behoudt DFC-WRAPS BVBA zich het recht voor om een bijkomende vergoeding aan te rekenen voor de stallingskosten.
 12. Bij annulering van een opdracht door de klant, zelfs gedeeltelijk, is DFC-WRAPS gerechtigd om een schadevergoeding aan te rekenen met een minimum van 250,00 EUR onverminderd het recht op vergoeding van hogere bewezen schade, zoals onder meer de kost van bestelde materialen.
 13. Voor alle geschillen zijn enkel de Rechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk bevoegd. Alleen het Belgische recht is toepasselijk.

Winkelwagen

0

Geen producten in je winkelwagentje.