Privacybeleid DFC Automotive

https://www.dfc-automotive.be

Over
ons privacybeleid

DFC Automotive geeft veel om uw privacy.
Wij verwerken daarom
uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het
verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik
van onze diensten hebben
verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter
beschikking aan derden.

Dit
privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop
ontsloten dienstverlening van DFC Automotive. De ingangsdatum voor de
geldigheid van deze voorwaarden is 10/11/2019, met het publiceren van een
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit
privacybeleid beschrijft welke gegevens over u  
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en
met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen
worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan
en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking
tot de door u    aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact
opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde
van ons privacybeleid.

Over de
gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan,
welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens
inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben
voor onze webhosting gekozen voor AndersCombell. Persoonsgegevens die u ten
behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze
partij gedeeld. AndersCombell heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische)
ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens
nooit gebruiken voor een ander doel. AndersCombell is op basis van de overeenkomst
die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen
te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van
SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups
gemaakt om verlies van data te voorkomen.

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer. Wij hebben passende
technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en
corruptie van gegevens zoveel mogelijk
te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan
in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies
van data te voorkomen.

Webhosting

Combell

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Combell. Combell verwerkt
persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden.
Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik
van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Combell heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd
gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combell is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en
mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw
naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail
die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link.
U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door
MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere
internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en
gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor
het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie
met derden te delen.

Combell

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de
diensten van Combell. Deze partij heeft passende technische en organisatorische
maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens
zoveel mogelijk te voorkomen. Combell heeft geen toegang tot ons postvak en wij
behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Stripe

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik
van het platform van Stripe. Stripe
verwerkt uw naam,
adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of
creditcardnummer. Stripe heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Stripe behoudt zich
het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te
verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te
delen. Stripe deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling
(kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële
positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met
betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van
toepassing op de onderdelen van Stripe ‘s dienstverlening waarvoor zij derden
inschakelen. Stripe bewaart uw gegevens niet langer dan op grond
van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Niet van toepassing

Verzenden en logistiek

BPOST

VOORBEELD: Als u een bestelling bij ons plaatst
is het onze taak om uw pakket
bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten
van [AANBIEDER] voor het uitvoeren
van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,
adres en woonplaatsgegevens met [AANBIEDER] delen.
[AANBIEDER] gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van
de overeenkomst. In het geval dat [AANBIEDER] onderaannemers inschakelt, stelt
[AANBIEDER] uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Wiversoft

VOORBEELD: Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken
wij gebruik van de diensten
van Wiversoft. Wij delen
uw naam, adres
en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden
gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden
beschermd verzonden en opgeslagen. Wiversoft is tot geheimhouding verplicht en
zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Wiversoft gebruikt
uw persoonsgegevens niet voor andere
doeleinden dan hierboven
beschreven.

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen
via het platform van Bol.com.
Als u via dit platform
een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en
persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te
handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te
beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de
gegevensverwerking

Algemeen doel van de
verwerking

Wij gebruiken uw gegevens
uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel
van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.
Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met
ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een
later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet
toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan
boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze
derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst
tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch
verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden
verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan
fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan DFC Automotive op grond van een wettelijke
verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met
fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval
zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de
mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat
wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze
diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit
tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren,
deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt
bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en
documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als
betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of
namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn
en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik
te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds
bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of
bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in
het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens.
Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling
die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij
uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt
een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende
e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht
van de verwerkers die deze gegevens onder zich
hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben
opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten
aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking
van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U
kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor
privacyzaken. U ontvangt
dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging
dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op
overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die
betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere
partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën
van alle gegevens
over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere
verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in
een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de
veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en
overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de
verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht
van DFC Automotive. Als u bezwaar
maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken
in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar.
Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan
u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft
bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of
profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige
wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening
dat dit wel zo is, neem dan
contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf
Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te
houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en
regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw
surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in
samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op
het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van
onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google- diensten en
producten.

Cookies van derde
partijen

In het geval dat
softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld
in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het
privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons
privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest
recente versie. Als het nieuwe
privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken,
dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

DFC Automotive

Kozakstraat Wevelgem België

T 056/40 25 33

E michael@dfc-automotive.be

Contactpersoon voor privacyzaken

Dufour Michaël

Winkelwagen

0

Geen producten in je winkelwagentje.